22 APRIL 2016

Per 2019 GGZ volwassenen op de schop

Onder regie van het NZA wordt op dit moment gewerkt aan een structurele wijziging van de DBC-registratie voor GGZ voor volwassenen. Het belangrijkste onderwerp op dit moment is de invoering van een nieuwe manier van vaststellen van de DBC-producten. Hierbij wordt aangesloten op het “Engelse model”. Dit houdt in dat vooraf door de hoofdbehandelaar de zorgvraag wordt vastgesteld op basis van een (HoNOS) vragenlijst met scores. Het aldus vastgestelde product vormt dan de basis voor de behandeling en financiering. Hoe de financiering verder zal verlopen is nog allerminst duidelijk. Het kan variëren van de op bestaande activiteiten gebaseerde facturering tot vaste prijsafspraken op het nieuwe “product”-niveau.

Per 1 mei a.s. wordt door een beperkt aantal (±15) professionals gestart met een eerste pilot, die tot doel heeft praktijk gegevens te verzamelen. Hiervoor heeft het NZA een kleine webapplicatie ontwikkeld, waarmee de vragenlijst wordt ingevuld en de “productcode” wordt berekend. Per 1 oktober a.s. start een tweede pilot met meer deelnemers; ongeveer 80 (60 instellingen en 20 vrijgevestigden).

Aan de eerste pilot nemen voor zover ons bekend, geen Care4-gebruikers deel, dus is het niet nodig Care4 hiervoor aan te passen. Als er Care4-gebruikers zijn, die overwegen wel deel te nemen aan de 2e pilot horen wij dat graag z.s.m. Voor die 2e pilot zullen zeker een aantal aanpassingen in Care4 doorgevoerd moeten worden. Zo zullen een aantal systeem-gegevens aan de deelnemers beschikbaar gesteld moeten worden en moet periodiek een bestand te worden analoog aan de export voor DIS.

NederCare neemt deel aan de technische werkgroep van het NZA en zal klanten op de hoogte houden. Het NZA zal de komende tijd een aantal voorlichtingsbijeenkomsten organiseren, wij bevelen u aan hiervan gebruik te maken.